Bao bì Carton
 • Bao Bì Carton 3 Lớp
 • Giấy Tấm 5 Lớp
 • Thùng carton - 6
 • Giấy tổ ong - 2
 • Giấy tổ ong - 3
 • Giấy tổ ong - 4
 • Giấy tổ ong
 • GIẤY TỔ ONG
 • Bao Bì Carton 7 Lớp
 • Thùng Carton
 • Thùng Carton - 3
 • Thùng carton - 4
 • Thùng carton - 5
 • Thùng carton - 7
 • Thùng Carton
 • Thùng đựng gà con
 • Bế hộp nhiều loại
 • Thùng tổ ong
 • Tấm lót carton - 2

Offset
 • Bao bì hộp offset
 • Tấm lót carton
 • Tấm lót pallet
 • Giấy bìa cứng shipsheet

Pallet giấy - nẹp - góc
 • Pallet giấy tổ ong
 • CHÂN PALLET
 • PHIẾN GIẤY ÉP PHẲNG
 • Pallet giấy
 • Pallet giấy - 2
 • Pallet giấy - 3
 • Pallet giấy - 4
 • Pallet giấy - 5
 • Pallet giấy - 6
 • Pallet giấy honey com - 2
 • Pallet honey com
 • Pallet giấy 3 Chân - 07
 • Pallet giấy 9 chân - 08
 • Pallet giấy 10
 • THANH NẸP GÓC HÌNH CHỮ V
 • THANH NẸP GÓC HÌNH CHỮ U
 • Thanh nẹp góc - 3
 • Thanh nẹp góc - 4
 • Thanh nẹp góc

Giấy Tổ Ong
 • Giấy tổ ong - 2
 • Giấy tổ ong - 3
 • Giấy tổ ong - 4
 • Giấy tổ ong


© 2016 - MVC5 - design by anht31
Mr Vũ: 093 794 0099